Spoľahlivý partner zberateľov zlatých a
strieborných pamätných mincí a medailí

Všeobecné obchodné podmienky

aktualizácia 08.2023

I. Úvodné ustanovenia

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP") sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy (ďalej len „Kúpna zmluva") a/alebo Rámcovej zmluvy (tak ako je definovaná nižšie) uzatvorenej medzi spoločnosťou Moja mincovňa SK s.r.o, IČO 176 37 716, so sídlom Kolbenova 882/5a, Praha 9 - Vysočany, 190 00, zapísanou v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod sp. zn. C 374289 (ďalej len „Predávajúci") a fyzickými osobami, ktoré nekonajú v rámci predmetu svojej obchodnej alebo podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania, teda vystupujú ako spotrebitelia (ďalej len „Kupujúci").

2. Predmetom Kúpnej zmluvy je záväzok Predávajúceho dodať Kupujúcemu tovar podľa čl. II týchto VOP uvedený v objednávke Kupujúceho podľa čl. III týchto VOP (ďalej len „Objednávka tovaru") a previesť na neho vlastnícke právo k tomuto tovaru a záväzok Kupujúceho tento tovar od Predávajúceho prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu.

3. Predmetom Rámcovej zmluvy je záväzok Predávajúceho dodať Kupujúcemu tovar podľa čl. III. týchto VOP, ktorý je súčasťou Kolekcie (tak ako je definovaná nižšie) podľa čl. III. bod 11 týchto VOP (ďalej len „Rámcová zmluva“) uvedený v objednávke Kupujúceho podľa čl. III (ďalej len „Objednávka kolekcie") a previesť na neho vlastnícke právo ku konkrétnemu tovaru z Kolekcie a záväzok Kupujúceho tento tovar od Predávajúceho prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu. Ak je v Objednávke kolekcie uvedené, že tovar je súčasťou Kolekcie, Kupujúci si odoslaním Objednávky kolekcie objednáva prvý tovar z Kolekcie. Ak si Kupujúci neuplatní právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je prvý tovar z Kolekcie v súlade s čl. VII. týchto VOP, platí, že si tak objednáva aj ďalší tovar z Kolekcie uvedený v Ponuke, ktorý bude Kupujúcemu zasielaný pravidelne v intervaloch uvedených v Ponuke. Kupujúci má možnosť zasielanie tovaru z Kolekcie kedykoľvek ukončiť a to postupom v súlade s čl. VII týchto VOP. Rámcová zmluva sa vzťahuje na všetky jednotlivé kúpne zmluvy na tovar z Kolekcie (ďalej len „Čiastkové zmluvy“).

4. Odoslaním Objednávky tovaru a Objednávky kolekcie alebo potvrdením Ponuky zo strany Predávajúceho spôsobom podľa čl. III týchto VOP, Predávajúcemu Kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP, súhlasí s nimi a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať.

II. Ponuka tovaru

1. Tovarom sa v týchto VOP rozumejú pamätné mince a medaily a ďalšie súvisiace predmety uvedené v ponuke Predávajúceho, ktorá je uvedená na internetovej stránke Predávajúceho www.mojamincovna.sk (ďalej len „Internetová stránka") alebo v iných propagačných materiáloch Predávajúceho (napr. inzercia na internete, inzercia v tlači, obchodný list) (ďalej len „Ponuka"). Ponuka zahŕňa aj cenu tovaru a súvisiace poplatky. Za súčasť tovaru sa považuje aj originálny obal (kapsula), v ktorom je minca alebo medaila uložená, certifikát k minci, prípadne aj darčeková krabička, príbehová karta/príbehový list a iné, ak sú súčasťou Objednávky tovaru a/alebo Objednávky kolekcie.

2. Informácie o aktuálnej Ponuke zasiela alebo sprístupňuje Predávajúci existujúcim a potenciálnym budúcim zákazníkom priamo alebo prostriedkami komunikácie na diaľku. V informáciách o Ponuke uvedených na Internetovej stránke Predávajúceho alebo v iných propagačných materiáloch je zvyčajne uvedená doba jej platnosti; ak nie je uvedená, platí Ponuka po dobu jej zverejnenia alebo do 30 dní od jej doručenia. Ponuka môže byť odvolaná aj pred uplynutím doby platnosti, a to v prípade, že sa vyčerpajú zásoby tovaru. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek Ponuku zmeniť.

3. V prípade akciovej Ponuky si Predávajúci vyhradzuje právo určiť maximálne množstvo určitého tovaru, ktoré môže Kupujúci zakúpiť, prípadne môže určiť, že Kupujúci je oprávnený zakúpiť len 1 kus daného tovaru. O tomto obmedzení bude Predávajúci informovať Kupujúceho v rámci Akčnej ponuky.

III. Objednávka a uzavretie Kúpnej zmluvy, Kolekcia

1. Predmetom Objednávky tovaru je tovar definovaný v čl. II ods. 1 a predmetom Objednávky kolekcie je tovar definovaný v čl. III ods. 11 týchto VOP (Objednávka tovaru a Objednávka kolekcie spolu ďalej tiež ako „Objednávka“).

2. Objednávku je možné uskutočniť vyplnením a odoslaním objednávkového formulára na Internetovej stránke predávajúceho www.mojamincovna.sk, písomne, a to zaslaním na kontaktnú adresu Predávajúceho, telefonicky na telefónnom čísle Predávajúceho uvedenom v čl. IX týchto VOP, e-mailom zaslaným na kontaktnú adresu Predávajúceho alebo zaplatením zálohy na kúpnu cenu tovaru.

3. Ak si kupujúci želá objednať tovar prostredníctvom internetovej stránky Predávajúceho, potom v objednávkovom formulári na Internetovej stránke Predávajúceho vyplní Kupujúci svoje meno a priezvisko, adresu bydliska, telefón a e-mail a prípadne ďalšie údaje, ktoré Predávajúci v objednávkovom formulári požaduje. V prípade výskytu zjavných chýb v zadaných údajoch (napr. nesprávny formát e-mailovej adresy alebo telefónneho čísla, zjavne neexistujúca adresa) nebude Kupujúcemu umožnené odoslať Objednávku bez ich opravy. Pred odoslaním Objednávky bude Kupujúci vždy vyzvaný online aplikáciou na opätovnú kontrolu zadaných údajov a v prípade potreby bude mať možnosť ich opraviť. Rovnako má Kupujúci právo zadané údaje ľubovoľne meniť a kontrolovať až do okamihu odoslania Objednávky. Kupujúci odošle Objednávku kliknutím na tlačidlo „Potvrďte nákup", pričom pred odoslaním Objednávky Kupujúci vyjadrí súhlas s týmito VOP, a to, že sa zaväzuje ich dodržiavať. Následne Predávajúci zašle Kupujúcemu potvrdenie o uzatvorení Kúpnej a/alebo Rámcovej zmluvy (k času jej uzatvorenia viac v článku IV. VOP), ku ktorému priloží tieto VOP vo formáte pdf; týmto okamihom sa považuje Objednávka za prijatú.

4. Ak si Kupujúci želá objednať tovar e-mailom, potom kontaktuje Predávajúceho e-mailom, v ktorom Predávajúcemu oznámi, o aký tovar má Kupujúci záujem a ďalšie informácie potrebné k uzatvoreniu Kúpnej a/alebo Rámcovej zmluvy. Predávajúci mu následne zašle e-mailom Ponuku, ku ktorej pripojí aj tieto VOP vo formáte pdf (ďalej len „E-mailová ponuka“). Kupujúci mu následne taktiež e-mailom potvrdí Ponuku a emailom zároveň vyjadrí súhlas s týmito VOP, potvrdí, že sa s nimi oboznámil a zaväzuje sa ich dodržiavať. K okamihu uzavretia Kúpnej a/alebo Rámcovej zmluvy viac v čl. IV. VOP.

5. Ak si Kupujúci želá objednať tovar telefonicky, kontaktuje Predávajúceho telefonicky na tel. číslo uvedené na Internetovej stránke Predávajúceho alebo číslo uvedené v čl. IX VOP, kde oznámi Predávajúcemu, o aký tovar má Kupujúci záujem a ďalšie informácie (vrátane e-mailovej adresy Kupujúceho) potrebné na uzavretie Kúpnej a/alebo Rámcovej zmluvy. Následne Predávajúci zašle Kupujúcemu Ponuku na e-mail poskytnutý Predávajúcemu telefonicky, ku ktorému pripojí aj tieto VOP vo formáte pdf (ďalej len „Telefonická ponuka“). Kupujúci mu následne e-mailom potvrdí Ponuku a e-mailom zároveň vyjadrí súhlas s týmito VOP, potvrdí, že sa s nimi oboznámil a zaväzuje sa ich dodržiavať.; týmto okamihom sa považuje Objednávka za prijatú. Ku okamžiku uzavretia Kúpnej a/alebo Rámcovej zmluvy viac v článku IV. VOP.

6. Ak si Kupujúci želá objednať tovar písomnou objednávkou doručenou korešpondenčne, Kupujúci doručí písomnú objednávku Predávajúcemu na kontaktnú adresu uvedenú na Internetovej stránke Predávajúceho alebo v čl. IX VOP, kde oznámi Predávajúcemu, o aký tovar má Kupujúci záujem a ďalšie informácie (vrátane e-mailovej adresy Kupujúceho) potrebné na uzavretie Kúpnej a/alebo Rámcovej zmluvy. Následne Predávajúci zašle Kupujúcemu Ponuku na e-mail poskytnutý Predávajúcemu v písomnej korešpondencií ku ktorému pripojí aj tieto VOP vo formáte pdf (ďalej len „Korešpondenčná ponuka“). Kupujúci mu následne e-mailom alebo korešpondenčne potvrdí Ponuku a zároveň vyjadrí súhlas s týmito VOP, že sa s nimi oboznámil a že sa zaväzuje ich dodržiavať. Okamihom doručenia potvrdenia Ponuky a súhlasu s VOP sa považuje Objednávka za prijatú. Ku okamžiku uzavretia Kúpnej a/alebo Rámcovej zmluvy viac v článku IV. VOP.

7. Za platnú sa považuje iba Objednávka obsahujúca nasledovné povinné údaje: (i) špecifikáciu objednaného exempláru tovaru (vrátane tovaru z Kolekcie); (ii) meno a priezvisko, adresu bydliska, telefón, e-mail Kupujúceho; (iii) súhlas s VOP.

8. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť Objednávku, ak: (i) údaje uvedené v Objednávke sú nesprávne, neúplné alebo fiktívne; alebo (ii) Kupujúci v minulosti porušil svoj záväzok voči Predávajúcemu, Kúpnu a/alebo Rámcovú zmluvu alebo tieto VOP ; alebo (iii) zásoby objednaného tovaru boli vyčerpané.

9. Predávajúci je tiež oprávnený odmietnuť Objednávku s cieľom zabrániť spáchaniu trestného činu alebo minimalizovať spôsobenú škodu, ak je Objednávka odoslaná zo zablokovanej IP adresy, ktorá je na čiernej listine zakázaných IP adries.

10. Kupujúci zároveň berie na vedomie, že Predávajúci je oprávnený odmietnuť Objednávku, ak Objednávka (omylom, najmä v dôsledku chyby v internom informačnom systéme Predávajúceho) obsahuje zjavne nesprávnu cenu; v takom prípade je Predávajúci povinný informovať Kupujúceho o správnej cene a zaslať mu e-mailom upravenú Ponuku. Táto sa považuje za nový návrh Kúpnej a/alebo Rámcovej, prípadne čiastkovej kúpnej zmluvy a zmluva je potom uzavretá až po potvrdení Kupujúceho, že s novou cenou súhlasí.

11. Kupujúci si môže objednať aj zberateľskú kolekciu mincí (ďalej len "Kolekcia"), pričom v takomto prípade bude Predávajúci postupne zasielať jednotlivé mince Kupujúcemu na základe Čiastkových zmlúv v postupných termínoch za vopred dohodnutú cenu. Podrobnosti o každej Kolekcii sú vždy uvedené v detailoch tovaru na Internetových stránkach alebo v Ponuke. V prípade, že Kupujúci nezaplatí Kúpnu cenu za predchádzajúce dodávky Kolekcie (bez uplatnenia práva na odstúpenie od Čiastkovej zmluvy), nemá Predávajúci povinnosť dodať Kupujúcemu ďalší tovar z Kolekcie.

IV. Uzavretie Kúpnej zmluvy

1. Kúpna, Rámcová a/alebo Čiastková zmluva je uzavretá a Objednávka sa považuje za prijatú okamihom (i) odoslania riadne vyplneného objednávkového formulára (v prípade Objednávky uskutočnenej prostredníctvom objednávkového formulára na Internetových stránkach), (ii) potvrdením a odsúhlasením obsahu Kúpnej, Rámcovej a/alebo Čiastkovej zmluvy a VOP (v prípade Objednávky uskutočnenej písomne, telefonicky alebo v prípade E-mailovej ponuky) v súlade s podmienkami uvedenými v čl. III týchto VOP, a to za predpokladu, že ju Predávajúci v súlade s týmito VOP neodmietne (čl. III ods. 8, 9 a 10 týchto VOP). Ak Predávajúci Objednávku odmietne z niektorého z dôvodov uvedených v týchto VOP, súčasťou potvrdenia o doručení Objednávky podľa článku III. týchto VOP bude aj oznámenie o jej odmietnutí (čl. III. ods. 8, 9 a 10 týchto VOP) a dôvody takéhoto odmietnutia.

2. Ak je Objednávka uskutočnená elektronickými prostriedkami, t. j. vyplnením a odoslaním objednávkového formulára na Internetovej stránke Predávajúceho alebo telefonicky, e-mailom alebo korešpondenčne, Predávajúci poskytne Kupujúcemu v textovej podobe okrem potvrdenia o doručení Objednávky aj rekapituláciu obsahu Objednávky a textu VOP, a to na e-mailovú adresu, ktorú Kupujúci uviedol v príslušnom objednávkovom formulári. Predávajúci uchováva záznam o obsahu Objednávky, potvrdenie o doručení Objednávky a text VOP platný v čase vykonania Objednávky minimálne do okamihu zániku záväzkov z Objednávky. Ak počas tejto doby Kupujúci požiada o prístup k svojej Objednávke, Predávajúci mu opätovne zašle potvrdenie o doručení Objednávky spolu s VOP v textovej podobe na e-mailovú adresu Kupujúceho. Ak Kupujúci požiada o prístup k týmto dokumentom v inej forme (napr. korešpondenčne), Predávajúci mu to umožní po tom, ako Kupujúci uhradí náklady, ktoré Predávajúcemu v tejto súvislosti vzniknú.

3. Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy v prípade, ak dôjde k zneužitiu osobných údajov, zneužitiu platobných kariet a pod. alebo z dôvodu zásahu orgánu verejnej moci, o čom bude Predávajúci informovať Kupujúceho; v takýchto prípadoch platí, že sa Kúpna zmluva od počiatku zrušuje.

4. V prípade, že Kupujúci nevyužije svoje právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy v stanovenej lehote, je povinný objednaný tovar prevziať a zaplatiť kúpnu cenu vrátane súvisiacich poplatkov.

V. Dodanie tovaru

1. Predávajúci dodáva objednaný tovar v rámci Slovenskej republiky na dodaciu adresu Kupujúceho uvedenú v Objednávke tovaru uskutočnenej v súlade s čl. III týchto VOP prostredníctvom služieb poskytovateľa zasielateľských služieb alebo iného držiteľa poštovej licencie v zmysle ponuky na Internetovej stránke Predávajúceho.

2. Ak sa Objednávka uskutoční platne a ak nedôjde k odmietnutiu Objednávky (čl. III. ods. 8, 9 a 10 týchto VOP), bude tovar odoslaný Kupujúcemu do 30 dní odo dňa prijatia Objednávky Predávajúcim, ak sa Predávajúci a Kupujúci nedohodnú inak. V opačnom prípade je Kupujúci oprávnený odstúpiť od Kúpnej a/alebo Rámcovej, prípadne Čiastkovej zmluvy. Ak je predmetom Objednávky tovar z Kolekcie, jednotlivé exempláre tovaru tej istej Kolekcie budú Kupujúcemu odosielané pravidelne v lehote podľa tohto ods. 2 odo dňa odoslania poslednej zásielky. Z akéhokoľvek dôvodu dodanie včas odoslanej zásielky presahujúce 30 dní (oneskorené dodanie) zo strany poskytovateľa zasielateľských služieb, neoprávňuje Kupujúceho odmietnuť jej prevzatie, ani požadovať náhradu alebo zľavu za nedodržanie dodacej lehoty v zmysle podmienok poskytovateľa zasielateľských služieb.

3. Záväzok Predávajúceho dodať Kupujúcemu objednaný tovar je splnený okamihom jeho prevzatia Kupujúcim, resp. okamihom, kedy ho Kupujúci mohol prevziať.

4. Ak Kupujúci neprevezme tovar v lehote v zmysle podmienok poskytovateľa zasielateľských služieb, má sa za to, že Kupujúci odstúpil od príslušnej Kúpnej a/alebo Čiastkovej zmluvy; v takom prípade si Predávajúci vyhradzuje právo predať tovar tretej osobe.

VI. Kúpna cena a platobné podmienky. Výhrada vlastníctva.

1. Kúpna cena vrátane DPH je uvedená v Ponuke a Kupujúci s ňou prejavuje súhlas odoslaním Objednávky (ďalej len „Kúpna cena“). Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne zvýšiť Kúpnu cenu v prípade, že v období od uskutočnenia Objednávky do okamihu dodania tovaru dôjde k zvýšeniu ceny kovov alebo nákladov na dodanie tovaru (poštovné) v súlade s čl. V týchto VOP, a to v pomere zodpovedajúcom tomuto zvýšeniu. O tejto skutočnosti Predávajúci Kupujúceho informuje. V takom prípade má Kupujúci právo odstúpiť od Kúpnej, Rámcovej a/alebo Čiastkovej zmluvy.

2. Poštovné a balné sa účtuje osobitne a nie je zahrnuté v Kúpnej cene za tovar. Spolu s Kúpnou cenou môže byť Kupujúcemu účtovaný poplatok za použitie vybraného spoplatneného spôsobu platby. Výška poštovného, balného a poplatku za použitie spôsobu platby je uvedená v Ponuke a Kupujúci s nimi prejavuje súhlas uskutočnením Objednávky v súlade s čl. III týchto VOP.

3. Úhrada Kúpnej ceny a sumy účtovanej za poštovné, balné a poplatok za použitie zvoleného spôsobu platby sa uskutočňuje:

a) pred odoslaním objednaného tovaru bankovým prevodom na bankový účet Predávajúceho na základe údajov uvedených v potvrdení Objednávky podľa čl. IV. ods. 2 týchto VOP, ktoré bude zaslané na príslušný kontaktný e-mail Kupujúceho uvedený v tejto Objednávke, alebo

b) pred odoslaním objednaného tovaru platbou prostredníctvom internetovej platobnej brány, alebo

c) v prípade dodania tovaru na dobierku, pri prevzatí / doručení tovaru Kupujúcim zvoleným doručovateľom, alebo

d) v prípade tovaru z Kolekcie, Predávajúci si v tejto súvislosti vyhradzuje právo požadovať od Kupujúceho zaplatenie Kúpnej ceny priamo za dodanie prvého tovaru z Kolekcie, ktorýmkoľvek zo spôsobov uvedených v písm. a) - c) tohto odseku vyššie.

4. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k objednanému tovaru až po úplnom zaplatení Kúpnej ceny. Až do úplného zaplatenia Kúpnej ceny je tovar vlastníctvom Predávajúceho.

5. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza z Predávajúceho na Kupujúceho okamihom prevzatia tovaru Kupujúcim alebo okamihom, keď Kupujúci mohol tovar prevziať a neurobil tak v rozpore s VOP alebo Kúpnou/ Rámcovou a/alebo Čiastkovou zmluvou.

6. Ak nedôjde k odstúpeniu od Kúpnej, Rámcovej a/alebo Čiastkovej zmluvy a k poškodeniu veci dôjde až po prechode nebezpečenstva škody na veci z Predávajúceho na Kupujúceho, nemá táto skutočnosť vplyv na povinnosť Kupujúceho zaplatiť Kúpnu cenu, ibaže by poškodenie veci nebolo spôsobené porušením povinnosti Predávajúceho.

7. V prípade nezaplatenia Kúpnej ceny alebo jej časti je Predávajúci oprávnený požadovať od Kupujúceho úrok z omeškania z dlhovanej sumy vo výške podľa platných právnych predpisov.

VII. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy a vrátenie tovaru

1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej a Rámcovej zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Ak ide o dodávku viacerých druhov tovaru alebo dodávku viacerých častí z 1 Objednávky z Kúpnej zmluvy, odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpením od zmluvy sa Kúpna zmluva zrušuje od počiatku.

2. Ak Kupujúci uzatvoril Rámcovú zmluvu na zberateľskú Kolekciu, je oprávnený odstúpiť od Čiastkovej zmluvy, ktorej predmetom je dodanie konkrétneho exempláru z Kolekcie. V tomto prípade je Kupujúci oprávnený odstúpiť od Čiastkovej zmluvy týkajúcej sa príslušného exempláru z Kolekcie, dodaného na základe tomu príslušnej Čiastkovej zmluvy a to do 14 dní od jeho doručenia. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, odstúpenie od Čiastkovej zmluvy nemá vplyv na ďalšie plnenie v zmysle Rámcovej zmluvy a dodanie ďalších exemplárov tovaru z Kolekcie.

3. Kupujúci je ďalej oprávnený sa kedykoľvek v priebehu trvania Rámcovej zmluvy rozhodnúť, že v odbere tovaru z Kolekcie na základe Čiastkových zmlúv nebude pokračovať a ukončiť prijímanie ďalšieho tovaru z Kolekcie písomným oznámením o ukončení prijímania tovaru adresovanom Predávajúcemu. Písomné oznámenie o ukončení prijímania tovaru musí byť doručené Predávajúcemu písomne na kontaktnú adresu alebo na e-mailovú adresu Predávajúceho uvedené v čl. IX týchto VOP. Doručením oznámenia o ukončení prijímania akéhokoľvek tovaru z Kolekcie v zmysle Rámcovej zmluvy Predávajúcemu, dochádza k ukončeniu Rámcovej zmluvy výpoveďou.

4. Vzor formulára na odstúpenie od Kúpnej, Rámcovej a/alebo Čiastkovej zmluvy tvorí prílohu č. 1 týchto VOP.

5. Kupujúci berie na vedomie, že nie je možné odstúpiť okrem iného od Kúpnej zmluvy na dodanie tovaru, ktorý bol upravený podľa želania Kupujúceho alebo pre jeho osobu, od Kúpnej zmluvy na dodanie tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom, od Kúpnej zmluvy na dodanie tovaru v uzavretom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických alebo zdravotných dôvodov ho nemožno vrátiť.

6. Kupujúci si môže tovar vyskúšať, ale len takým spôsobom, aby sa oboznámil s jeho povahou, vlastnosťami a funkčnosťou podobne, ako keby si ho prezeral alebo skúšal v obchode. Ak si Kupujúci tovar vyskúša alebo ho bude viac používať a manipulácia s tovarom akýmkoľvek spôsobom zníži jeho hodnotu, Predávajúci môže Kupujúcemu vrátiť sumu zníženú o náklady na uvedenie tovaru do stavu, ktorý mu umožní jeho predaj iným zákazníkom.

7. Kupujúci môže odstúpiť od Kúpnej, Rámcovej a/alebo Čiastkovej zmluvy buď doručením písomného oznámenia na kontaktnú adresu Predávajúceho alebo na e-mailovú adresu Predávajúceho uvedené v čl. IX týchto VOP. Kupujúci môže od Kúpnej, Rámcovej a/alebo Čiastkovej zmluvy odstúpiť aj akýmkoľvek iným písomným a jednoznačným vyhlásením adresovaným Predávajúcemu.

8. Ak Kupujúci odstúpil od Kúpnej zmluvy, je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní (ak príslušný zákon neustanovuje inak) od odstúpenia od Kúpnej, Rámcovej a/alebo Čiastkovej zmluvy, vrátiť Predávajúcemu príslušný tovar vrátane všetkého príslušenstva a so všetkými súčasťami. Lehota na odstúpenie je zachovaná, ak je tovar daný Kupujúcim na prepravu v posledný deň tejto lehoty.

9. Kupujúci je povinný dodaný tovar vrátane príslušenstva so všetkými súčasťami vrátiť predávajúcemu na vlastné náklady zaslaním na adresu: Moja mincovňa SK s.r.o., P.O.Box 3, Kúty 1, 908 01, pokiaľ možno v pôvodnom obale (kapsule) a so všetkými súčasťami alebo komponentami tovaru. Kupujúci je povinný uschovať si doklad o odoslaní.

10. Skutočnosť, že tovar nie je vrátený Predávajúcemu v pôvodnom obale (kapsule) s priloženými dokladmi a originálnym účtom, nemá vplyv na platnosť alebo účinnosť odstúpenia od Kúpnej, Rámcovej a/alebo Čiastkovej zmluvy zo strany Kupujúceho. Predávajúci má však právo požadovať od Kupujúceho v súlade s ustanovením § 458 ods. 1 Občianskeho zákonníka vydanie tohto originálneho obalu (kapsule) alebo v prípade, že toto vydanie nie je možné, peňažnú náhradu ako ekonomickú protihodnotu toho, čo nemožno vydať.

11. Ak Kupujúci pred odstúpením od príslušnej Kúpnej, Rámcovej a/alebo Čiastkovej zmluvy už zaplatil Predávajúcemu Kúpnu cenu zvýšenú o poštovné a balné alebo jej časť za tovar, ktorý je povinný vrátiť Predávajúcemu, vráti mu Predávajúci sumu zaplatenej Kúpnej ceny za tovar a nákladov na doručenie tovaru (poštovné) a balné do 14 dní odo dňa platného odstúpenia od tejto Kúpnej zmluvy. Predávajúci však nie je povinný vrátiť Kupujúcemu sumu kúpnej ceny zaplatenú za tovar skôr, ako mu Kupujúci vráti prijatý tovar alebo preukáže, že mu prijatý tovar odoslal. Predávajúci je oprávnený vrátiť najnižšiu ponúknutú sumu za poštovné a balné, ak si Kupujúci zvolil drahšiu možnosť.

12. Predávajúci vráti zaplatenú sumu kupujúcemu rovnakým spôsobom, akým ju od Kupujúceho prijal.

13. Zaplatená suma môže byť Kupujúcemu vrátená aj iným spôsobom, ak Kupujúci požiada Predávajúceho o príslušný spôsob vrátenia peňazí telefonicky na jeho kontaktnom telefónnom čísle, alebo oznámením doručeným Predávajúcemu písomne na kontaktnú adresu alebo e-mailovú adresu Predávajúceho podľa čl. X týchto VOP a ak tým Predávajúcemu nevzniknú ďalšie náklady.

VIII. Zodpovednosť za vady, reklamačný poriadok

1. Predávajúci zodpovedá za to, že tovar je v čase jeho dodania Kupujúcemu (t. j. v čase splnenia povinnosti Predávajúceho dodať tovar podľa čl. V ods. 3 týchto VOP) bez vád. Kupujúci berie na vedomie, že tovar nesmie byť v záujme zachovania jeho kvality a platnosti certifikátu vyňatý z originálneho obalu (kapsule). Vyňatie tovaru z originálneho obalu sa bude považovať za porušenie obalu a Predávajúcemu tým vznikne nárok na peňažnú náhradu v zmysle čl. VII 10 VOP. Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu najmä za to, že v čase prevzatia tovaru Kupujúcim, tovar:

a) zodpovedá dohodnutému popisu, druhu a množstvu, ako aj kvalite, funkčnosti a iným dohodnutým vlastnostiam;

b) je vhodný na účel, na ktorý ho Kupujúci požaduje a s ktorým Predávajúci súhlasil;

c) je dodaný s dohodnutým príslušenstvom a pokynov na použitie vrátane návodu.

2. Predávajúci ďalej zodpovedá za to, že okrem dohodnutých vlastností:

a) tovar je vhodný na účel, na ktorý sa tovar tohto druhu bežne používa, s ohľadom na práva tretích osôb, právne predpisy, technické normy alebo pravidla správania daného odvetvia, ak technické normy neexistujú;

b) tovar zodpovedá svojím množstvom, kvalitou a inými vlastnosťami vrátane trvanlivosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti obvyklým vlastnostiam tovaru rovnakého druhu, ktoré môže Kupujúci rozumne očakávať, a to aj s ohľadom na verejné vyhlásenia Predávajúceho alebo inej osoby v tom istom zmluvnom reťazci, najmä reklamou alebo označením;

c) tovar sa dodáva s takým príslušenstvom, vrátane obalu, návodu a iných pokynov na použitie, ktoré môže kupujúci odôvodnene očakávať;

d) tovar zodpovedá svojou kvalitou alebo spracovaním vzorke alebo predlohe, ktorú Predávajúci poskytol Kupujúcemu pred uzavretím Kúpnej/ Rámcovej a/alebo Čiastkovej zmluvy.

3. Predávajúci nezodpovedá podľa bodu 2 tohto článku, ak pred uzavretím Kúpnej/ Rámcovej a/alebo Čiastkovej zmluvy osobitne upozornil Kupujúceho, že niektorá vlastnosť tovaru sa líši a Kupujúci s tým pri uzavretí Kúpnej/ Rámcovej a/alebo Čiastkovej zmluvy výslovne súhlasil.

4. Predávajúci ďalej zodpovedá za to, že tovar je vyrobený v kvalite reliéfu a parametroch uvedených v poskytnutom certifikáte (pravosť) a poskytuje Kupujúcemu doživotnú záruku, že tovar si tieto vlastnosti zachová, za predpokladu, že tovar bude skladovaný v súlade s podmienkami skladovania a údržby uvedenými v návode dostupnom na www.mojamincovna.sk. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené nesprávnou manipuláciou s tovarom alebo iným nevhodným zásahom.

5. Ak má tovar pri prevzatí Kupujúcim vady, má Kupujúci právo požadovať od Predávajúceho ich odstránenie. Kupujúci môže podľa svojej voľby požadovať:

a) dodanie nového tovaru bez vád alebo

b) opravu tovaru.

6. V takýchto prípadoch môže Kupujúci požadovať primeranú zľavu alebo odstúpiť od Kúpnej/ Rámcovej a/alebo Čiastkovej zmluvy:

a) ak Predávajúci odmietol vadu odstrániť alebo ju neodstránil v primeranej lehote po jej vytknutí tak, aby nespôsobil Kupujúcemu značné ťažkosti;

b) ak sa vada opakuje, čo zvyčajne znamená tri alebo viac krát;

c) ak je vada podstatným porušením Kúpnej/ Rámcovej a/alebo Čiastkovej zmluvy;

d) ak je z vyhlásení Predávajúceho alebo z okolností zrejmé, že vadu neodstráni v primeranej lehote alebo bez toho, aby to Kupujúcemu spôsobilo značné ťažkosti. Kupujúci však nemôže odstúpiť od Kúpnej/ Rámcovej a/alebo Čiastkovej zmluvy, pokiaľ vada tovaru nie je podstatná.

7. Kupujúci môže uplatniť svoje práva z vadného plnenia u Predávajúceho najmä písomne na kontaktnej adrese, e-mailovej adrese Predávajúceho alebo telefonicky na telefónnom čísle Predávajúceho uvedenom v čl. IX týchto VOP. V oznámení o uplatnení reklamácie musí Kupujúci dostatočne presne opísať zistené vady tovaru a uviesť údaje potrebné na identifikáciu Kupujúceho a reklamovaného tovaru vrátane čísla objednávky. Oznámenie o reklamácii musí zahŕňa aj spôsob vybavenia reklamácie požadovaný Kupujúcim (voľba reklamácie podľa bodu 5 alebo 6 tohto čl. VIII týchto VOP).

8. Osoba poverená Predávajúcim na vybavenie reklamácie rozhodne o prijatí alebo zamietnutí reklamácie bezodkladne, v zložitých prípadoch do 30 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava primeraný čas potrebný na odborné posúdenie vady. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ak sa Predávajúci a Kupujúci nedohodnú na dlhšej lehote.

9. Predávajúci vydá Kupujúcemu písomné potvrdenie o tom, kedy Kupujúci reklamáciu uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie Kupujúci požaduje. Ďalej Predávajúci vydá Kupujúcemu potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie alebo písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

10. V prípade výmeny chybného tovaru za bezchybný tovar kupujúci nehradí dodatočné náklady na poštovné a balné, ak je zásielka zaslaná najlacnejším spôsobom doručenia, ktorý ponúka Predávajúci. Ak si Kupujúci zvolí iný spôsob vrátenia dodaného tovaru, znáša náklady na poštovné presahujúce náklady na tento spôsob doručenia. Kupujúci si ponechá doklad o odoslaní tovaru späť Predávajúcemu.

11. Do doby splnenia povinností Predávajúceho z vadného plnenia nie je Kupujúci povinný uhradiť nezaplatenú cenu alebo jej časť.

12. Kupujúci má právo na náhradu účelne vynaložených nákladov spojených s uplatnením reklamácie, pričom týmito nákladmi sa rozumejú najnižšie možné náklady. Kupujúci musí požiadať o náhradu nákladov najneskôr do 1 mesiaca od skončenia lehoty po vytknutí vady, inak mu nemusia byť priznané.

13. Rovnaké práva z vád má Kupujúci, ak sa vada tovaru prejaví do 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim alebo v záručnej dobe stanovenej týmito VOP.

IX. Kontaktné údaje

Predávajúceho Predávajúceho možno kontaktovať písomne na adrese:

Moja mincovňa SK s.r.o.  
P. O. BOX 39 
Bratislava 29  
820 09

a na e-mailovej adrese info@mojemincovna.cz a telefónnom čísle 02 9999 8880.

X. Sťažnosti a riešenie sporov

1. Všetky práva, povinnosti a právne vzťahy (vrátane zodpovednostných vzťahov) založené Kúpnou, Rámcovou a/alebo Čiastkovou zmluvou, ako aj všetky spory týkajúce sa vzniku, trvania, plnenia a zániku týchto zmlúv sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Tým nie sú dotknuté práva spotrebiteľa podľa platných právnych predpisov. Všetky spory vyplývajúce z týchto právnych vzťahov budú zmluvné strany riešiť predovšetkým zmierom.

2. Ak nedôjde k zmierlivému urovnaniu sporu, je na riešenie sporu príslušný všeobecný súd Slovenskej republiky, pričom jazykom konania je slovenský jazyk. Tým nie sú dotknuté práva spotrebiteľa podľa platných právnych predpisov.

3. Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „Subjekt“) podľa Zákona o alternatívnom riešení sporov.

4. Subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 Zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o alternatívnom riešení sporov“) a ich zoznam je zverejnený na stránke Ministerstva hospodárstva SR. https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-rieseniespotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1.

5. Návrh môže Kupujúci podať spôsobom určeným podľa § 12 Zákona o alternatívnom riešení sporov.

6. Kupujúci môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná na https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/IP_16_297, resp. https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK.

7. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi Kupujúcim ako spotrebiteľom a Predávajúcim, vyplývajúceho z Kúpnej/ Rámcovej a/alebo Čiastkovej zmluvy alebo súvisiaceho s týmito zmluvami.

XI. Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Ak sa vyčerpajú zásoby a Predávajúci nezabezpečí nové alebo náhradné kópie od svojich dodávateľov za rovnakú cenu ako originál (napr. z dôvodu zvýšenia cien drahých kovov na svetových trhoch), môže Predávajúci podľa vlastného uváženia buď (i) ukončiť dodávku exemplárov oznámením tejto skutočnosti Kupujúcemu akýmkoľvek spôsobom diaľkovej komunikácie, alebo (ii) oznámiť Kupujúcemu týmto spôsobom pokračovanie dodávok exemplárov za novú cenu, a to pred dodaním exemplárov za novú cenu (ďalej len „Oznámenie o pokračovaní").

2. Každá zmluvná strana znáša svoje vlastné náklady na použitie prostriedkov diaľkovej komunikácie, ktoré jej vznikli v súvislosti s kúpnymi zmluvami uzatvorenými podľa týchto VOP, pokiaľ nie je v týchto VOP vyššie alebo podľa platných právnych predpisov stanovené inak.

3. Predávajúci si plní svoje zákonné povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 94/2013 Z.z. o puncovníctve a skúšaní drahých kovov (puncový zákon) a o zmene niektorých zákonov znení neskorších predpisov a jeho činnosť podlieha puncovej kontrole.

4. Vzájomné zmluvné vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim sa riadia najmä, avšak nielen zákonom č. 40/1991 Zb. Občiansky zákonník a ostatnými platnými a účinnými právnymi predpismi Slovenskej republiky (zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov; zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov). Kúpne zmluvy sa uzatvárajú v slovenskom jazyku. Tým nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce z platných právnych predpisov.

5. Predávajúci je oprávnený predávať tovar na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rozsahu svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Predávajúci spracúva osobné údaje ako prevádzkovateľ osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Pri spracúvaní osobných údajov na svojich internetových stránkach používa cookie súbory. Podrobnejšie informácie o spracúvaní osobných údajov a používaní súborov cookie sú uvedené v dokumente nazvanom Privacy policy a Cookie policy. Dozor nad ochranou osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Orgánom dozoru vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, so sídlom: Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07, Bratislava, tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04.

6. Ak je pre potreby Kupujúceho vytvorený preklad Ponuky, Objednávky, Kúpnej, Rámcovej a/alebo Čiastkovej zmluvy, VOP alebo iného dokumentu do iného jazyka, má v prípade rozporu jazykových verzií prednosť slovenská jazyková verzia. Tým nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce z platných právnych predpisov.

7. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňa 14. 8. 2023 a nahrádzajú všetky predchádzajúce verzie VOP.

8. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť a doplniť tieto VOP. V prípade, že si Kupujúci objednal u Predávajúceho len jednorazové plnenie (jeden kus tovaru), zmena VOP nemá vplyv na už uskutočnený nákup. Ak sa však jedna o Rámcovú a/alebo Čiastkovú zmluva (predmetom objednávky je opakované plnenie), Predávajúci oznámi Kupujúcemu zmenu VOP e-mailom alebo iným vhodným spôsobom a zároveň zverejní aktuálne znenie VOP na Internetovej stránke a poskytne Kupujúcemu primeranú lehotu na vypovedanie Rámcovej a/alebo Čiastkovej zmluvy. Ak Kupujúci nesúhlasí s novým znením VOP a táto zmena VOP má vplyv na už uzatvorenú Rámcovú a/alebo Čiastkovú zmluvu, môže Rámcovú a/alebo Čiastkovú zmluvu okamžite vypovedať e-mailom v stanovenej lehote. Tým nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté počas platnosti predchádzajúceho znenia VOP. V takomto prípade sa Rámcová a/alebo Čiastková zmluva ukončí ku dňu predchádzajúcemu dňu účinnosti oznámenej zmeny. Ak Kupujúci nevyužije svoje právo vypovedať Rámcovú a/alebo Čiastkovú zmluvu, považuje sa nové znenie VOP Kupujúcim za odsúhlasené.

9. Formulár na odstúpenie od zmluvy nájdete vo forme PDF súboru tu.